Home » Ulgi podatkowe » Ulga rehabilitacyjna w 2012 roku

Ulga rehabilitacyjna w 2012 roku

ulga rehabilitacyjna w 2012 rokuPodatnicy, będący osobami niepełnosprawnymi lub mający na utrzymaniu na utrzymaniu osoby uznane za niepełnosprawne, mają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne lub związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Obowiązkowe wymogi dotyczące skorzystania z ulgi w roku 2012

Warto jednak przypomnieć, iż skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej jest obwarowane określonymi wymogami. Wydatki muszą więc być:

  • odpowiednio udokumentowane,
  • w całości obciążać budżet podatnika – oznacza to, iż nie mogą być sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani też być zwrócone niepełnosprawnemu w jakiejkolwiek innej formie,
  • mieścić się w jednej z dwóch kategorii wydatków określonych przez ustawodawcę. W przypadku tzw. wydatków nielimitowanych odliczeniu ulega cała wydatkowana kwota, natomiast w przypadku wydatków limitowanych – należną podatnikowi kwotę oblicza z uwzględnieniem górnego lub dolnego limitu kwotowego. Pełną listę wydatków można znaleźć w art. 26 ust. 7a pkt 1-15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Leave a Reply© 2012 PolskiPodatek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. ·